Basisschool Meander - Reuver
MENU

Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. We zien ouders graag als partners. Immers school en ouders willen het beste voor de kinderen.  De school maakt veelvuldig gebruik van de vrijwillige hulp van ouders.

Het contact tussen ouders en leerkrachten

Binnen onze school vinden wij het van groot belang dat ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind. Bij de speelleergroep en het kinderdagverblijf is er geregeld contact bij het brengen en halen van de kinderen. Indien nodig vindt er een gesprek plaats. Gegevens worden middels een overdrachtsformulier doorgegeven aan de basisschool.

In groep 1-2 start het kind als hij 4 jaar is geworden. Na het instromen maakt de leerkracht na ongeveer zes weken een afspraak met de ouders. Vervolgens wordt er elk half jaar een afspraak gemaakt om de ontwikkeling te bespreken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van een verlengd kleuterjaar voor oktober, november en december kinderen. Aan het einde van groep twee heeft de leerkracht met de ouders van alle kinderen die naar groep 3 gaan een eindgesprek. Tevens krijgen de kinderen in groep 2 een rapport aan het einde van de kleuterperiode voordat zij naar groep 3 gaan.  De kleuters maken gedurende het schooljaar tekeningen en/of werkjes. Aan het eind van het schooljaar gaan deze werkjes gebundeld mee naar huis.

Vanaf groep 3 krijgt elk kind tweemaal per jaar een overzicht van de ontwikkeling. Deze wordt opengesteld in ParnasSys, waardoor de ouders mee kunnen kijken hoe de ontwikkeling de afgelopen periode is gegaan. Naast deze digitale versie krijgen de kinderen ook een portfoliomap. Hierin wordt de ontwikkeling van elk kind zichtbaar gedurende acht jaren basisschool. Tweemaal per jaar vinden er ontwikkelgesprekken plaats. Naast deze gesprekken kunt u op alle andere momenten met de leerkracht een afspraak maken.

Huisbezoek

De leerkracht van uw kind in groep 1 zal, voor dat uw kind naar school komt, op huisbezoek komen. Dit is een informele kennismaking met de ouders en het kind. Dit geeft de kinderen vaak een veiliger gevoel omdat dit in de eigen vertrouwde omgeving is.

Ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar vinden er voor alle groepen kennismakings- en informatiebijeenkomsten voor de ouders plaats. U kunt in het groepslokaal, nader kennismaken met de leerkracht van uw kind. De leerkracht geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken in zijn of haar groep. Er zal onder andere verteld worden over de verschillende onderwijsactiviteiten en de materialen en methoden die daarbij gebruikt worden. Gedurende het schooljaar kan het voorkomen dat er nog andere informatiebijeenkomsten worden gehouden. Deze staan niet in de jaarkalender opgenomen, maar worden tijdig aangekondigd. Het kan per schooljaar verschillen of en hoeveel extra ouderavonden gehouden worden. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen die zich in en rondom de school voordoen.

Communicatie via ISY

Belangrijke informatie vanuit school wordt gecommuniceerd via ISY. Als ouder krijgt u een code om toegang te krijgen tot ISY. Hier vindt u zowel groep specifieke informatie als informatie die de hele school betreft.