Basisschool Meander - Reuver
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

Algemene informatie

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leden uit het team.

 

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

• Verbetering van het onderwijs

• Het kiezen van leermethodes

• Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)

• Het schoolplan

• De besteding van geld en gebouwen

• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen

• Communicatie en betrokkenheid naar ouders

 

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

• Instemmingsrecht Het instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

• Adviesrecht Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

 

Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van Meander een goede school te maken en deze te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 

Verwachting

Als medezeggenschapsraad verwachten wij een ouder die het leuk vindt om voor school en die daarin wil meedenken met de school.

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld genomen 7x per jaar.

 

Interesse

Mocht je interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden om een actieve bijdrage te leveren om mee te denken voor de school, dan kan je reageren via e-mail mr.meander@kerobei.nl. Natuurlijk kunnen de huidige MR-leden je hier ook het één en ander over vertellen.

 

Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Wij kijken uit naar je reactie!

De MR vindt het belangrijk dat u als ouders de mogelijkheid moet hebben om vragen te stellen aan de MR. Daarom heeft de MR een eigen e-mailadres.
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar mr.meander@kerobei.nl