Basisschool Meander - Reuver
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool is verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Basisschool Meander heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit 8 personen. Dit zijn 4 ouders en 4 personeelsleden. De ouders worden gekozen uit en door ouders, de personeelsleden worden gekozen uit en door het personeel. De MR vergadert 10 keer per jaar.

De MR heeft inzage en inspraak in het beleid van basisschool Meander. Bijvoorbeeld hoe de school haar organisatie en onderwijs inricht, de financiƫn regelt en het gebouw in stand houdt. De MR heeft het recht en de plicht om mee te denken en beslissen over een aantal schoolzaken of bestuurlijke zaken. Te denken valt aan de ouderbijdrage, vakantierooster, formatie enz. Dit alles is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen en het daaruit voortvloeiende medezeggenschapsreglement. De MR krijgt informatie van de school, zodat ze weten wat er op school speelt. Voor sommige zaken heeft de MR de bevoegdheid advies te geven, het zogenaamde adviesrecht, terwijl de MR voor andere zaken instemming moet geven, het zogenaamde instemmingsrecht. Vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. Een agenda en verslag zijn te vinden op de website. Verder maakt de MR elk jaar een jaarverslag van hun activiteiten. Vergaderdata en bezetting van de MR staan vermeld op de schoolkalender.

De MR vindt het belangrijk dat u als ouders de mogelijkheid moet hebben om vragen te stellen aan de MR. Daarom heeft de MR een eigen emailadres.
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar mr.meander@kerobei.nl