Basisschool Meander - Reuver
MENU

Leerrecht en leerplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Aan dit recht op onderwijs zijn ook plichten verbonden. Ouders/verzorgers zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en moeten ervoor zorgen dat hun kind naar school gaat.

Bijna alle kinderen gaan voor het eerst naar school als ze vier jaar zijn. De kleuter is met vier jaar nog niet leerplichtig, maar toch is het goed voor zijn/haar ontwikkeling om al naar school te gaan. De leerplicht begint zodra uw kind 5 jaar wordt, hij of zij moet op de eerste dag van de volgende maand naar school.

Het is positief voor de ontwikkeling van kinderen als ze altijd aanwezig zijn op school. Als een kind vaak te laat komt of regelmatig afwezig is zonder reden, is de directeur van school verplicht dit te melden bij de leerplichtconsulent van de gemeente. De leerplichtconsulent stelt een onderzoek in, gaat in gesprek met ouders/verzorgers, school en andere betrokken partners en maakt afspraken hoe uw kind de school weer elke dag kan bezoeken. In de schoolgids is de verzuimkaart te vinden die door de gemeente samen met de schoolarts en de basisscholen is opgesteld.

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een ver- zoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts 1 keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Bijvoorbeeld wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders/verzorgers de vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties (echter nooit aan het begin van het schooljaar). Hiervoor moet u een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat geen verlof binnen schoolvakanties mogelijk is.
Andere omstandigheden die in aanmerking kunnen komen voor verlof zijn:

  • Bruiloften en jubilea van bloedverwanten tot en met de derde graad
  • Vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen
  • Ernstige ziekte of overlijden van bloedverwanten tot en met de vierde graad
  • Verhuizing
  • Andere gewichtige omstandigheden (buiten de wil van ouders gelegen)

De schooldirecteur neemt zelf, binnen de kaders van de leerplichtwet, een besluit over de verlofaanvraag en worden altijd individueel beoordeeld. Wordt verlof aangevraagd voor meer dan 10 dagen dan neemt de leerplichtconsulent een besluit. Deze zal hierin eerst de mening van de schooldirecteur vragen.
Voor nadere informatie over de Leerplichtwet kunt u zich, behalve tot de directeur van de school, ook altijd wenden tot de ambtenaar leerplicht van de gemeente.  

 

Verlof aanvragen kunnen gedaan worden via de ouderapp van ISY.