Basisschool Meander - Reuver
MENU

Klachtenregeling

Klachten-vertrouwenspersonen

Kerobei heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kerobei zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kerobei hecht aan een zorgvuldige klachtbehandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. 

Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kerobei. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

 

Interne vertrouwenspersoon

Op iedere school van Kerobei heeft iemand die op school werkzaam is de functie van interne vertrouwenspersoon. Ouders en leerlingen kunnen bij deze interne vertrouwenspersoon terecht als ze een melding of klacht hebben. Dit kan gaan over de schoolorganisatie, over gebrek aan communicatie,  over begeleiding, (cyber)pesten, over discriminatie, grensoverschrijdend gedrag enzovoort. De interne vertrouwenspersoon kent de verschillende wegen die een melder of klager kan bewandelen en gaat met de melder of klager na welke route de voorkeur heeft. 

De interne vertrouwenspersoon luistert naar alle problemen en klachten van leerlingen en ouders. Zo nodig brengt hij/zij de melder of klager in contact met een functionaris die hem/haar met de problemen kan helpen. 

De interne vertrouwenspersoon behandelt zelf geen klachten maar bewaakt wel de voortgang van de klachtafhandeling. Hij/zij handelt hierbij vertrouwelijk en zorgvuldig maar kan geen geheimhouding beloven onder andere omdat sommige strafbare feiten volgens de wet gemeld moeten worden. In de klachtenregeling wordt de interne vertrouwenspersoon aangeduid met interne contactpersoon. 

Op basisschool Meander zijn de volgende personenen de interne vertrouwenspersonen:

- Lia Driessen (lia.driessen@kerobei.nl)

- Leonie Simons (leonie.simons@kerobei.nl)

 

Externe vertrouwenspersoon

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat zij soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kerobei externe vertrouwenspersonen. Deze externe vertrouwenspersonen staan mensen met een klacht terzijde. Deze mensen zijn niet in dienst van Kerobei en zijn daarmee onafhankelijk. De externe vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kerobei of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersonen kennen geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden. De externe vertrouwenspersonen van Kerobei zijn:

  • Mevrouw Jetske de Fretes 06-21293342 of 06-29661263
  • GGD Limburg-Noord Mevrouw M. Klaassen (contactpersoon) en mevrouw L.Kempen (contactpersoon) , T: 088-1191291

 

Klachtencommissie 

Kerobei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen. Deze commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over maatregelen die het bevoegd gezag kan nemen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van stichting Onderwijsgeschillen is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website is meer informatie te vinden over klachtbehandeling

 

Klachten over informatiebeveiliging en privacy

Mensen die een klacht hebben over hoe een school van Kerobei omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie van de school of bij het bestuur.

Kerobei heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Een ieder die betrokken is bij Kerobei mag voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming: 

De klachtenregeling vindt u via deze link en ook via de site van Kerobei.