Basisschool Meander - Reuver
MENU

Ouderraad BS Meander (OBM)

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen van basisschool Meander. Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de contacten tussen ouders en school en het ondersteunen van de school bij diverse activiteiten. Te denken valt aan de organisatie van het Sinterklaasfeest, Carnaval, picknick, schoolreisjes en sportdag.  De ouderraad vergadert 4 keer per schooljaar gezamenlijk en daarnaast bestaan er werkgroepen waar ouderraadleden aan deelnemen. Inkomsten krijgt de ouderraad met name via de ouderbijdragen. De OBM organiseert enkele malen per schooljaar een inzamelactie van kleding, schoenen e.d. Alle inkomsten worden besteed ten behoeve van de school en de leerlingen. Nadere informatie en correspondentiegegevens staan vermeld op de schoolkalender.

Ouderbijdrage

Elk schooljaar wordt de ouders vriendelijk verzocht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De ouderraad maakt hiervoor gebruik van een doorlopende machtiging voor de duur van de schoolloopbaan. Van deze ouderbijdragen worden diverse activiteiten in school betaald. Dit zijn bijvoorbeeld de sinterklaasviering, kerstviering, sportdag enz. Verder worden er excursies georganiseerd in het kader van de thema’s die in de groepen aan de orde komen, bijv. naar musea, bijzondere gebouwen en  instellingen. Zo worden er ook gastvertellers uitgenodigd. Met name dit laatste willen we meer gaan benutten. Het onderwijs wordt op die manier meer levensecht en betekenisvol voor de leerlingen.

De schoolreis wordt voor een deel betaald uit de ouderbijdrage. Tevens wordt er een extra bijdrage van de betreffende ouders gevraagd. Verder wordt ook de verjaardag traktatie in alle groepen uit de ouderbijdrage betaald. Jarige kinderen nemen geen eigen traktatie van thuis mee, maar mogen met een snoeppot, gevuld door school, alle groepsgenootjes trakteren.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 17,50 per kind per schooljaar en € 12,50 voor instromers (kinderen die starten tussen 1 januari en 1 mei). Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een brief. De penningmeester van de ouderraad voert het beheer over de rekening en de ingebrachte gelden. De ouderraad is zich er terdege van bewust dat de ouderbijdrage uw geld is. Er zal dan ook op een verantwoorde manier mee worden omgesprongen. Jaarlijks legt de penningmeester verantwoording af over de besteding van de gelden en wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.