Basisschool Meander - Reuver
MENU

Oriëntatie - aanmelden nieuwe kinderen

Wordt uw zoon of dochter in de periode van 01-08-2021 tot en met 31-07-2022 vier jaar? Dat betekent dat uw kind na de zomervakantie of in de loop van het schooljaar 2021/2022 naar de basisschool mag. Ouders waarvan de kinderen volgend schooljaar 4 jaar worden ontvangen hierover van de gemeente een brief.

 

Uitnodiging voor een persoonlijk gesprek tot kennismaking

I.v.m. de huidige maatregelen rondom het coronavirus organiseren wij dit jaar geen fysieke informatiebijeenkomst. Ouders van nieuwe kinderen op onze school stellen wij in de gelegenheid om in een persoonlijk gesprek kennis te maken met onze school, onze werkwijze en onze collega’s. Graag nodigen wij u uit om een afspraak te maken met de teamleider via mail:  loes.schoonenberg@kerobei.nl of telefonisch 077-4740140.

I.v.m. huidige scholensluiting heeft het de voorkeur om via mail contact op te nemen.

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Op donderdag 11 maart 2021 bent u van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur van harte welkom om uw kind aan te melden. Wij stellen het op prijs als u bij aanmelding een van overheidswege verstrekt document (paspoort, identiteitskaart, geboortebewijs) kunt tonen, waarop het burgerservicenummer van uw kind vermeld staat.

 

Aanmelden van kinderen vanaf 2 jaar en 4 maanden voor de peuterspeelzaal kan 3 keer per jaar, nl. de laatste dinsdag van januari, mei en september. Dit wordt bekend gemaakt via 1Beesel en pamfletten. De data staan ook in onze kalender vermeld. Peuters krijgen vervolgens van de speelzaal bericht als ze mogen komen spelen. Als de peuter geplaatst is, krijgen de ouders een uitnodiging om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Op een later tijdstip mag een van de ouders op een morgen een kijkje komen nemen en meespelen in de groep van hun kind.

Voor leerlingen die in het volgende schooljaar vier jaar worden is er een centrale aanmelding voor alle basisscholen. Daar nemen alle basisscholen in de gemeente Beesel aan deel. Met deze aanmelding geven ouders te kennen dat ze voornemens zijn hun kind op onze school te laten inschrijven. Ouders waarvan kinderen zijn aangemeld ontvangen een uitnodiging voor een intakegesprek met de teamleider onderbouw. Tijdens dit gesprek wordt de onderwijsbehoefte van het kind besproken. Bovendien vindt er een overdrachtsgesprek plaats met de leidsters van het KDV en/of PSZ. Op basis van de verkregen informatie uit overdracht en intake wordt het kind in de groep geplaatst door de teamleider onderbouw.

Kinderen kunnen voor hun eerste echte schooldag binnen Meander al eens komen kennismaken met de groep en de leerkracht. Voor nieuwe vierjarigen zijn er drie kennismakingsmomenten, nl. een ochtend en een middag op school in de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag. Tevens vindt er een huisbezoek plaats. Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar.

Nieuwe leerlingen vanaf 4 jaar kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. We vinden het van belang dat ouders een weloverwogen keuze maken en zich goed informeren en oriënteren over de mogelijkheden van onze school en die van andere scholen in Reuver en/of in de regio. Er bestaat altijd de mogelijkheid om van tevoren een kijkje te nemen op school of een gesprek te voeren met de directeur van de school. Voor tussentijdse instromers is er één kennismakingsmoment. De datum wordt door de leerkracht in samenspraak met de ouders bepaald.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te openen.